Adenokarsinooman kemoterapiahoito

Teratoma

Viimeisen 30 vuoden aikana munasarjasyövän pitkälle edenneissä kemoterapiassa (XT) on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Munasarjojen pahanlaatuiset kasvaimet olivat ensimmäisten joukossa kiinteiden kasvaimien joukossa, jotka olivat herkkiä tälle menetelmälle. Kemoterapian (XT) tehokkuuden indikaattorit ovat vasteiden esiintymistiheys (täydellinen ja osittainen), toisen ulkoasun leikkausten negatiivisten tulosten prosenttiosuus ja mediaani eloonjääminen. Ne eivät ole virheettömiä, mutta etenemisvapauden mediaani eloonjääminen ja kokonaiselossa pysymisen mediaani osoittautui tilastollisesti merkitseväksi. On pidettävä mielessä, että selviytymiseen vaikuttaa myös se, että monet potilaat saavat suuren määrän kemoterapeuttisia ohjelmia, joilla on erilainen aktiivisuus..

Alun perin (1970 - 1980) munasarjasyövän (RV) hoidossa käytettiin pääasiassa alkyloivia lääkkeitä: mslfalaania (bis-kloorietyyliaminofenyylialaniini, Alkeran, L-PAM ja L-sarkolysiini), syklofosfamidia, kloramramsiiliaa ja tiofosfamidia. Edelleen edenneen munasarjasyövän (RV) vasteprosentti oli yleensä 20-60%, mediaani eloonjäämisaste oli 10-18 kuukautta, mikä on paljon alhaisempi kuin viimeisissä kliinisissä tutkimuksissa. Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa määrättiin antimetaboliitteja (5-fluoriurasiili, metotreksaatti) etenkin yhdessä alkyloivien aineiden kanssa. Tällä hetkellä näitä munasarjasyövän lääkkeitä käytetään erittäin harvoin tai ei ollenkaan..

1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla yhdistyneisiin kemoterapiahoitoihin (XT) tuli käytännössä yleisimmin käytettyjä Neha CAF (heksametyylimetyyliamiini, syklofosfamidi, doksorubisiini ja 5-fluoriurasiili) ja ATS (syklofosfamidi, doksorubisiini ja sisplatiini). Polykemoterapiasta (PCT) on tulossa tavanomainen käytäntö useimmissa munasarjasyövän tapauksissa; samaan aikaan sisplatiini ja jonkin verran myöhemmin karboplatiini ilmestyvät. Useimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että platinalääkkeiden käyttöönotto nosti vasteasteen 50–80%: iin ja mediaani eloonjäämisen 12–30 kuukauteen..

Laaja valikoima tuloksia johtuu siitä, että suboptimaalisessa sytoreduktiivisessa leikkauksessa eloonjääminen oli 12-18 kuukautta ja optimaalisella - 18-30 kuukautta. Platinalääkkeet ovat edelleen olennainen osa munasarjasyövän hoidossa.

1990-luvulla paklitakseli (alun perin eristetty lyhytlehden Taxus brevifoliinin kuorekuoresta) tuli käytännössä - lääke, jolla on uusi vaikutusmekanismi; suoritti kemiallisen synteesin. Se stimuloi mikrotubulusten kokoonpanoa, stabiloi tubulinin-polymeerien muodostumisen ja estää siten nopeasti jakautuvia soluja mitoosivaiheessa. Potilailla, joilla oli tulenkestävä oireyhtymä, paklitakselihoidon vasteiden esiintymistiheys mono-tilassa oli 25-30%. Nyt he kehittävät erilaisia ​​taksaanimuutoksia. SCOTROC-tutkimuksen (Vasey ym.) Mukaan doketakselilla on täsmälleen sama vaikutus kirurgisiin lopputuloksiin kuin paklitakselilla; lisäksi dotsetakselimyrkyllisyys on alhaisempi.

Modifioituja taksaaneja ST-2103 (Xiotax) ja Abraxan on parhaillaan tutkittavana, joilla voi olla etuja suuremman aktiivisuuden tai vähemmän toksisuuden takia..

Viimeisten 5-10 vuoden aikana munasarjasyövän (RV) hoidossa on käytetty myös muita aktiivisia lääkkeitä, joista merkittävin: topotekaani - topoisomeraasi I: n estäjä; doksorubisiinin (doksyyli) ja gemsitabiinin pegyloitu liposomaalinen kapseloitu muoto, alun perin testattu haimasyövän hoidossa. GOG 182 / ICON-5: n kliinisten tutkimusten mukaan tuloksia näiden kolmen lääkkeen käytöstä ensisijaisena terapiana käsitellään tarkemmin sivuston artikkeleissa (ne löytyvät alla olevista linkeistä tai käyttämällä sivuston pääsivun hakulomaketta)..

Nykyaikaisen kliinisen tutkimuksen tavoitteena on löytää lääkkeitä, jotka vaikuttavat tiettyihin molekyylikohteisiin. Yksi lupaavimmista lääkkeistä on bevasitsumabi, joka on aktiivinen metastaattisessa paksusuolisyövässä..

Loppusanat Metastaattinen kolorektaalisyöpä; paikallisesti toistuva tai metastaattinen rintasyöpä; laajalle levinnyt käyttökelvoton, metastaattinen tai toistuva ei-okasulainen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä; pitkälle edennyt ja / tai metastaattinen munuaissolukarsinooma; glioblastooma (pahanlaatuisuuden IV asteen gliooma WHO: n luokituksen mukaan).

* Nimittämisaikataulu ja antotapa voivat vaihdella.
Annetaan ohjeelliset suoritusarvot, jotka saattavat olla erilaisia..
** Sisplatiinille kestävät kasvaimet.

Useimpien kemoterapia (XT) -lääkkeiden suhteellisen heikko tehokkuus monomoodissa stimuloi yhdistelmähoitojen etsimistä. Tässä vaiheessa tarkastellaan platinavalmisteisiin perustuvien PCT: n tehokkaimpia kaavioita. Varhaista OW: tä koskevista kliinisistä tutkimuksista keskusteltiin tämän luvun alussa..

GOG-tutkimuksen (protokolla 47) mukaan doksorubisiinin (adriamysiini), syklofosfamidin ja sisplatiinin (ATS) kolminkertainen yhdistelmä on tehokkaampi kuin doksorubisiinin ja syklofosfamidin (AS) kaksinkertainen yhdistelmä. AS-lääkettä määrättäessä täydellisten vasteiden taajuus oli 26%, ja ATS: n kanssa - 51%, vaikutuksen kesto oli 9 ja 15 kuukautta, aika ilman etenemistä oli 7 ja 13 kuukautta. vastaavasti. Kaikkien potilaiden mediaani eloonjäänti oli 16 vs. 19 kuukautta, mutta ilman tilastollisesti merkitsevää eroa kahden ryhmän välillä. Kun mitattavissa kasvaimilla kärsivien potilaiden tutkimuksen tuloksia analysoitiin erikseen (227/440), havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero eloonjäämisessä potilaiden ryhmässä, jotka saivat ATS: tä. Jäljellä olevilla mitattavissa olevilla kasvaimilla eloonjäämisessä ei ollut eroa.

Tämä tutkimus osoitti polykemoterapian (PCT) suuremman tehokkuuden sisällyttämällä siihen platinavalmisteet potilasryhmälle, jolla oli suboptimaalinen, mitattavissa oleva jäännöskasvain sytoreduktiivisen leikkauksen jälkeen.

Muissa tutkimuksissa todettiin samanaikaisesti, että syklofosfamidin (AS) skeemit olivat yhtä tehokkaita kuin platinapohjaiset yhdistelmät, jotka sisälsivät jopa neljä komponenttia. Toisessa GOG-tutkimuksessa (protokolla 52) ATS: n ja syklofosfamidin tehokkuutta sisplatiinin kanssa verrattiin potilailla, joilla oli vaiheen III munasarjasyöpä optimaalisen sytoreduktiivisen leikkauksen jälkeen alle 1 cm: n jäännöskasvaimella. Väli taudin etenemiseen ja eloonjäämiseen molemmissa ryhmissä ei eronnut. Siksi syklofosfamidin ja sisplatiinin yhdistelmästä tuli useimmissa 1980-luvun lopun - 1990-luvun alun kliinisissä tutkimuksissa.

Yhteensä 4 tutkimusta sisällytettiin meta-analyysiin doksorubisiinin vaikutuksesta munasarjasyöpään (RV). Vain täydellisten morfologisten vasteiden esiintymistiheys (vahvistettu histologisilla tutkimuksilla) otettiin huomioon. ATS: n käytön vakaa alhainen tehokkuus havaittiin pääasiassa Luoteis-onkologiryhmän (GONO) ja Tanskan syöpäryhmän (DACOVA) tutkimuksissa. Näiden tietojen yhdistämisen jälkeen metaanalyysi paljasti tilastollisesti merkitsevän lisäyksen täydellisten morfologisten vasteiden esiintymistiheydessä ATS: tä käytettäessä 6%. Lisäksi he havaitsivat merkittävän (7%) edun 6-vuotisessa eloonjäämisessä.

Koska ATS-hoidon annosintensiteetti oli kuitenkin kolmessa tutkimuksessa korkeampi kuin syklofosfamidi + sisplatiini-ohjelmassa, on epäselvää, mikä aiheutti ATS-annoksen intensiteetin tai doksorubisiinin käytön suuremman tehokkuuden. Seuraavassa GOG-tutkimuksessa (protokolla 132) arvioitiin kolmen XT-hoidon tehokkuus: sisplatiini, paklitakseli ja näiden kahden lääkkeen yhdistelmä 614 potilaalla suboptimaalisen sytoduktiivisen leikkauksen jälkeen. Kolmessa ryhmässä ei havaittu eroja etenemisvapaassa eloonjäämisessä ja kokonaiselossa pysymisessä. Tulosten samankaltaisuus voidaan selittää siirtymällä hoitoon toisella lääkkeellä monokemoterapiaryhmissä. Tulkittaessa tämän tutkimuksen tuloksia, jotkut kirjoittajat uskovat, että platinavalmistetta voidaan käyttää yhtenä ensisijaisen hoidon vaiheista.

GOG-asiantuntijat (protokolla 111) suorittivat satunnaistetun tutkimuksen 386 potilaalla, joilla oli suuria jäännöskasvaimia, jakaen heidät kahteen ryhmään. Kontrolliryhmässä suoritettiin 6 kemoterapiajaksoa (XT): sisplatiini 75 mg / m2 + syklofosfamidi 750 mg / m2 3 viikon välein; pääasiassa - paklitakselia 135 mg / m2 24 tunnin ajan, minkä jälkeen sisplatiinia lisättiin 75 mg / m2 joka 3. viikko. Paklitakselin antaminen ennen sisplatiinia on tärkeä hoitovasteen optimoimiseksi ja toksisuuden minimoimiseksi. Yhteensä tutkimukseen osallistui 386 potilasta, joilla oli kasvaimia, jotka olivat käytettävissä mittausta varten. Pääryhmässä kokonaisten (73 vs. 60%) ja täydellisten kliinisten vasteiden esiintyvyys oli merkitsevästi korkeampi, kun taas täyden morfologisen vasteen esiintymistiheys molemmissa ryhmissä oli sama.

Pääryhmässä potilaita, joilla ei ollut suuria jäännöskasvaimia, oli 41% ja kontrolliryhmässä 25%. Esiintymisettömä eloonjääminen oli huomattavasti korkeampi pääryhmässä (18 vs. 13 kuukautta). Paklitakselia saaneiden potilaiden ryhmässä sairauden etenemisriski ja kuoleman riski olivat 32 ja 39% pienemmät kuin syklofosfamidilla, ja eloonjääminen oli huomattavasti korkeampi (38 vs. 24 kuukautta). Eurooppalais-kanadalaisessa ryhmänvälisessä (OV-10) -tutkimuksessa, joka oli samanlainen rakenteeltaan kuin GOG 111 -protokolla, tutkittiin mahdollisuutta korvata syklofosfamidi paklitakselilla potilailla, joilla on vaiheet III ja IIb - IIc optimaalisen sytoreduktiivisen toiminnan jälkeen. Paklitakselia saaneiden potilaiden kliinisten vasteiden esiintyvyys oli korkeampi (59 vs. 45%). Paklitakselin ja sisplatiinin yhdistelmä tunnustettiin vakiona ensimmäisen linjan XT-hoidossa munasarjasyöpään.

Ei-toivotun neuropatian estämiseksi sisplatiinia ja paklitakselia käytettäessä jälkimmäinen on annettava 24 tunnin sisällä, mikä on hankalaa, siksi monissa klinikoissa sisplatiini korvattiin karboplatiinilla. Tässä suhteessa GOG ja muut tutkijat tutkivat paklitakselin (175-185 mg / m2) ja karboplatiinin (AUC 5-7,5) käyttöä ja osoittivat niiden yhtä tehokkaan. GOG suoritti tutkimuksen (protokolla 158) potilaiden ryhmällä, jolla ei ollut pienempää vaikutusta optimaalisen sytoreduktiivisen leikkauksen jälkeen (jäännöskasvaimen koko alle 1 cm). Taudin etenemisen suhteellinen riski paklitakseli + karboplatiini-ryhmässä oli 0,88 (95% CI 0,75-1,03); paklitaksli + sisplatiini -yhdistelmän toksisuus oli korkeampi. Protokolla sisälsi myös ”toisen ilmeen” operaation, sen tulokset kuvataan myöhemmin.

Kansainvälisessä yhteistyössä munasarjojen kasvaimessa (ICON2) tehdyssä tutkimuksessa 1 526 munasarjasyöpää (RV) sairastavat potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joita hoidettiin karboplatiinilla tai ATS: llä. Selviytymisessä ei ollut eroja. Hän ei riippunut iästä, vaiheesta, jäännöskasvaimen läsnäolosta, sen erilaistumisasteesta ja histologisista piirteistä.

Ei pitäisi olettaa, että antituumorivasteen taajuus on tarkka indikaattori eloonjäämiselle. Hyvin usein kemoterapia antaa hyvän vaikutuksen, mutta valitettavasti se ei vaikuta yleiseen eloonjäämiseen. Tässä suhteessa tarvitaan pitkäaikaisia ​​tutkimuksia platinajohdannaisiin perustuvan PCT: n vaikutuksen arvioimiseksi eloonjäämiselle. Omura et ai. raportoi analyysin kahdesta suuresta GOG-tutkimuksesta PCT: n eri vaiheissa. Pitkäaikaista seurantaa tehtiin 726 potilaalle, joilla oli vaiheen III tai IV sairaus. Tekijät tekivät pettyvän johtopäätöksen, että XT: n tulos on toistaiseksi ollut hyvin vaatimaton. Alle 10% naisista elivät ilman taudin etenemistä viiden vuoden ajan, ja myöhäiset relapsit tapahtuivat jopa 7 vuoden havainnon jälkeen.

Sutton et ai. raportoi 7%: n elpymisvapaasta eloonjäämisprosentista 10 vuoden aikana. Valitettavasti minkään erityisen sytostaattisten yhdistelmien etuna, jolla on tilastollisesti merkitsevä kasvu pitkäaikaiselossa, ei ole todistettu todistetta. Vaikka karboplatiiniä pidetään tehokkaimpana lääkityksenä munasarjasyöpään (RV), ei tiedetä, kuinka sen yhdistelmä muiden aineiden kanssa vaikuttaa taudin lopputulokseen..

Kemoterapeuttisten lääkkeiden herkkyyttä ja lääkeresistenssiä on tutkittu in vitro vähintään 20 vuoden ajan, mutta näiden monien menetelmien merkitystä primaarisessa ja toistuvassa munasarjasyövässä (RV) ei ole täysin määritetty.

Tukihoito primaarileikkauksen ja kemoterapian (XT) jälkeen potilailla, joilla on täydellinen kliininen vaste, herättää monia kysymyksiä. Kliinisessä tutkimuksessa naiset jaettiin kahteen ryhmään: yhdessä tehtiin 3 ylimääräistä paklitakseli-annosta 4 viikon välein ja toisessa 12. Tietoturvallisuusvalvontalautakunta päätti tutkimuksen ennenaikaisesti, kun suunniteltu välianalyysi osoitti 7 kuukauden jakson ilman sairauden etenemistä johtuen. lisähoito 9 kuukauden ajan. Myöhemmässä analyysissä ei kuitenkaan havaittu selviytymishyötyä. Ylimääräisiä tutkimuksia tarvitaan ylläpitohoidon mahdollisen roolin määrittämiseksi..

Keuhkojen adenokarsinooma

Keuhkojen adenokarsinooma on pahanlaatuinen muodostuma, joka tulee keuhkoputkien rauhasten rakenteista, samoin kuin alveolit. Noin 70%: lla tunnetuista tapauksista neoplasma on peräisin pienten keuhkoputkien perussoluista (tällaisissa tilanteissa sillä on perifeerinen sijainti); vain 30%: lla potilaista taudin kehityspaikka on suurten keuhkoputkien limakalvat (näissä tilanteissa patologia sijaitsee keskeisellä paikalla). Kyseinen sairaus etenee nopeasti; Puolivuosittain hoidon puuttuminen johtaa kaksinkertaiseen kasvuun sairastuneella alueella.

Uusi tekniikka tulee Venäjälle.

Kutsumme potilaita osallistumaan uusiin syövän hoitomenetelmiin sekä kliinisiin tutkimuksiin LAK-terapiaan ja TIL-terapiaan.

Palaute Venäjän federaation terveysministerin menetelmästä V. Skvortsova.

Näitä menetelmiä sovelletaan jo menestyksekkäästi suurissa onkologisissa klinikoissa Yhdysvalloissa ja Japanissa..

Erilaistuminen

Pahanlaatuisilla kasvaimilla voi olla erilaisia ​​tunnusmerkkejä, siksi lääketiede jakaa ne tyyppeihin, tyyppeihin ja alalajeihin. Keuhkojen hyvin erilaistuneelle adenokarsinoomalle on tunnusomaista solunsisäinen transformaatio, joka koostuu solutuman koon muuttamisesta (se pidentää). Tämän kehityksen myötä patologiseen prosessiin ei liity oireita pitkään; ensimmäiset merkit ilmenevät vasta kasvaimen kasvun jälkeen.

Ehkä epäspesifisten oireiden esiintyminen: heikkous, apatia, ruokahaluttomuus.

Erittäin eriytetty

Erittäin erilaistuneen keuhkoadenokarsinooman tunnistaminen tapahtuu pääsääntöisesti keuhkojen pahanlaatuisissa leesioissa (60% tapauksista). Se voi näyttää kyhmyltä tai suurelta kasvaimelta. Se etenee acinarissa tai papillaarisessa muodossa. Molemmissa muodoissa lima kerääntyy..

Kohtuullisesti eriytetty

Mitä tulee kohtalaisen erilaistuneeseen keuhkojen adenokarsinoomaan, se on luonteeltaan samanlainen kuin hyvin erilaistunut tyyppi. Mutta tällainen patologia johtaa tarkkaan määriteltyihin muutoksiin solurakenteissa. Epätyypillisten solujen havaitseminen ei aiheuta erityisiä vaikeuksia, koska heidän lukumääränsä kasvaa nopeasti.

Lisäksi tälle lajille on ominaista vakavampi kulku, jolla on suuri riski samanaikaisten poikkeamien ilmenemisestä. Tarkastelulla muodolla on taipumus metastaasiin; useimmissa tapauksissa metastaasit diagnosoidaan yli 30-vuotiailla potilailla.

Huono arvosana

Matalan asteen adenokarsinoomalle on tunnusomaista solukehityksen yksinkertaisuus. Rakenteeltaan se on samanlainen kuin muut kehon kudokset, joten sen rakennetta ja kehitysmekanismia on melko vaikea arvioida. Samaan aikaan heikkolaatuiselle kasvaimelle on ominaista korkea pahanlaatuisuus. Kasvu vie vähän aikaa; Tämäntyyppinen onkologia kykenee leviämään kehossa alkuperäisessä kehitysvaiheessa. Tätä adenokarsinooman muotoa pidetään haitallisimpana..

Keuhkojen adenokarsinooman diagnoosi

Patogeenisten muodostelmien oikea-aikainen tunnistaminen maksimoi hoidon tehokkuuden. Tässä riippuu paljon siitä, mikä henkilö tarvitsee etsiä apua ajoissa.

Onkologian diagnosointi suoritetaan seuraavien toimenpiteiden avulla:

• Tietokone- ja magneettikuvaus - asiantuntija tutkii heidän avullaan hengityselimiä eri näkökulmista ja arvioi sen tilan tarkasti. Näiden menetelmien avulla voit nähdä koko kuvan, arvioida sen laajuuden ja tunnistaa mahdolliset etäpesäkkeet.

• Bronkoskooppinen tutkimus - suoritetaan käyttämällä endoskooppina kutsuttua laitetta. Tässä laitteessa on joustava valokuituputki, joka on varustettu videolaitteella, sekä valaisin. Putken sisäänvirtaus tapahtuu intratraheaalisesti. Lääkäri arvioi henkitorven tilan monitorissa näkyvästä kuvasta.

• Tuumorimarkkereiden verikoe - samanlainen tutkimus voi havaita pahanlaatuiset sairaudet.

• Biopsiat - sisältää osan otosta kudoksesta tutkimusta varten. Analysoitu näyte auttaa määrittämään pahanlaatuisuuden asteen tarkasti. Elementti tulevaa analyysiä varten otetaan samanaikaisesti bronkoskopian toteuttamisen kanssa..

terapia

Keuhkojen adenokarsinooman hoitoprosessi voi sisältää leikkauksen, kemoterapian ja säteilyhoidon. Listattuja terapeuttisia menetelmiä sovelletaan pääsääntöisesti kattavasti; Onkologi kehittää tarkan hoitosuosituksen tutkimusten tulosten perusteella.

Leikkaus suoritetaan välttämättä sairauden 1. ja 2. vaiheessa (tämä on noin 30% tapauksista). Jos etäpesäkkeet alkoivat leviää etäisiin elimiin, hoito ei enää perustu vain operatiiviseen tekniikkaan. Jos kasvain sijaitsee hyvin lähellä henkitorvea tai potilas kärsii vakavasta sydänsairaudesta, leikkauksesta tulee täysin mahdotonta.

Erityinen keuhkoleikkauksen tyyppi riippuu vaurion koosta ja sijainnista. Joten lääkäri voi poistaa keuhkohihnan hiukkasen, koko lohkon tai koko keuhkon. Tällaisissa operaatioissa poistetaan myös kärsineet imusolmukkeet..

Leikkauksen jälkeinen toipuminen on melko vaikeaa, useita kuukausia potilaita seurataan huolellisesti. Toipumisen alkuvaiheissa potilailla voi olla hengitysvaikeuksia, voi olla hengenahdistusta ja rintakipua.

Sädehoito

Levitä ennen leikkausta tai sen jälkeen. Tällaisen altistumisen ydin on käyttää erityisiä säteitä, jotka voivat tuhota syöpäsoluja. Yleensä tämä terapia yhdistetään leikkaukseen ja lääkitykseen..

Indikaatioiden mukaan brachytherapy määrätään tavanomaisen säteilyn sijasta. Tämä tekniikka on tyyppinen sädehoito, jossa säteilyä emittoiva komponentti (edustaa rakeita) sijoitetaan suoraan sairastuneeseen elimeen.

Brachytherapy-hoidon etuna on, että säteily ei vaikuta kasvaimeen ulkopuolella; toisin sanoen, hänen ei tarvitse voittaa terveiden kudosten kerrosta. Tältä osin tällaisella terapialla on vähemmän sivuvaikutuksia. Sädehoitoa voidaan käyttää tapauksissa, joissa potilas kieltäytyy jostain syystä leikkauksesta tai kun leikkaus on turhaa. Säteilyhoidon yleisiä sivuvaikutuksia ovat heikkous, lisääntynyt alttius tartuntataudeille, heikentynyt veren hyytyminen.

kemoterapia

Se voi pysäyttää pahanlaatuisten solujen etenemisen, häiritä niiden jakautumista ja pystyy myös aiheuttamaan kasvainsolujen kuoleman. Vaiheissa 3 ja 4 kemoterapian vaikutus voi olla vain väliaikainen, ts. prosessia ei voida enää pysäyttää. Nykyaikainen lääketiede käyttää yli 60 kemikaalityyppiä. Yleensä he torjuvat vaarallista patologiaa seuraavien avulla:

Useimmissa tapauksissa näitä lääkkeitä käytetään yhdessä, lääkkeitä määrätään tabletteina tai injektiona (laskimonsisäisesti). Vain asiantuntija määrää tietyn annoksen. Tämä on erittäin tärkeä kohta, koska pieni annos tekee hoidosta tehoton, ja lääkkeen suurempi pitoisuus voi aiheuttaa erilaisia ​​sivuvaikutuksia. Norma lasketaan pääsääntöisesti potilaan tavaratilan pinta-alan arvojen (lyhennetty PPT) perusteella. PPT lasketaan erikseen. Tässä prosessissa käytetään erikoistunutta kaavaa, kun keskeiset indikaattorit sisältävät potilaan painon ja pituuden.

Voit kysyä tehokasta hoitomenetelmää.

- innovatiiviset terapiamenetelmät;
- mahdollisuudet osallistua kokeelliseen terapiaan;
- kuinka saada kiintiö ilmaiseksi hoitotapauksiksi syöpäkeskuksessa;
- organisatoriset asiat.

Kuulemisen jälkeen potilaalle osoitetaan päivä ja aika saapua hoitoon, hoitoosasto, jos mahdollista, hoitava lääkäri.

Mikä on adenokarsinooma?

Adenokarsinooma - mikä se on ja kuinka vaarallinen se on? Onko olemassa mahdollisuus selviytyä sellaisella diagnoosilla? Potilaalla, joka on kuullut sanan “syöpä” lääkärin mielestä, on päässään monia kysymyksiä hoidosta ja muista ennusteista. Mikä on adenokarsinooma, miten sairaus voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja mitä hoitomenetelmiä nykyaikainen lääketiede tarjoaa, kuvataan artikkelissa..

Tietoja taudista

Adenokarsinooma - tai rauhasisyöpä - kasvaa rauhasten epiteelin soluista, jotka vuoraavat ihmiskehon monien sisäisten ja ulkoisten elinten pintaa. Tauti vaikuttaa seuraaviin elimiin:

 • aivolisäke
 • kilpirauhanen
 • munuainen
 • keuhkot
 • Syljen rauhaset
 • ruokatorvi
 • Vatsa
 • maksa
 • Haima
 • Erota suolet
 • eturauhanen
 • Kohtu
 • munasarjat
 • Maitorauhaset
 • Hikirauhaset.

Tauti ei aina kehitty nopeasti. Joskus kasvain kasvaa hitaasti antamatta metastaaseja - tässä tilanteessa muodostuman poistaminen antaa suuren mahdollisuuden parantaa. Syövän kulku riippuu suurelta osin syöpäsolujen erilaistumisasteesta..

Mikä on erilaistumisaste? Tämä on indikaattori syöpäsolujen kypsyydestä. Mitä korkeampi se on, sitä kehittyneemmät ovat pahanlaatuisen epiteelin solut ja sitä enemmän ne ovat samanlaisia ​​kuin terveet. Tästä indikaattorista riippuen adenokarsinooma on jaettu useisiin tyyppeihin:

 1. Erittäin eriytetty (päätelmänä nimeltään G1). Kokeneella lääkärillä ei ole mitään ongelmaa erottaa tällaiset solut normaaleista soluista ja määrittää vaurion lähde. Jos solut ovat kypsiä, tämä osoittaa, että kasvain kehittyy hitaasti ja hoidon ennuste tässä tapauksessa on melko optimistinen.
 2. Kohtalaisen eriytetty (G2). Syöpäsolut pysähtyvät välivaiheessa. Ne eroavat jo enemmän terveistä ja jakautuvat intensiivisemmin, mikroskooppitutkimuksella solun ytimissä voidaan havaita epänormaaleja mitooseja.
 3. Matala luokka (G3). Sitä pidetään taudin kulun kannalta epäsuotuisana. Kasvainsolut jakautuvat niin nopeasti, että heillä ei ole aikaa muodostua kokonaan. Epäkypsät solumuodostelmat alkavat metastaasittua nopeammin - ja syöpä vaikuttaa jo läheisiin kudoksiin ja elimiin.
 4. Erottamaton adenokarsinooma (G4). Kaikkein vaarallisin kaikista asteista. Taudin keskittymisen määrittäminen on tässä tapauksessa erittäin vaikeaa, koska solut jakautuvat suurella nopeudella, vaikuttaen lopulta koko vartaloon.

Taudin syyt

Etiologiaa rauhasisyövän tapauksessa on vaikea määrittää. Lääkärit voivat puhua vain mahdollisista tekijöistä, jotka provosoivat taudin kehittymisen. Todennäköisimmät syyt voivat olla:

 • Epäterveellinen ruokavalio, alkoholin väärinkäyttö
 • Istuva elämäntapa, liikalihavuus
 • Geneettinen taipumus
 • Leikkauksen seuraukset
 • Raskaiden lääkkeiden käyttö pitkään
 • Myrkyllistä myrkytystä
 • Ikään liittyvät muutokset kehossa

Tietyssä ruumiinosassa sijaitseva adenokarsinooma voi laukaista erityisistä tekijöistä: esimerkiksi tupakointi aiheuttaa sylkirauhasten syöpää, haavauma voi johtaa mahalaukun syöpään ja hormonaaliset muutokset voivat aiheuttaa eturauhasen tai kohdun syövän kehitystä.

oireiden

Taudin kliininen kuva riippuu taudin kehityksen painopistealueesta ja nykyisestä vaiheesta. Voit kuitenkin tunnistaa yleiset oireet, jotka ovat ominaisia ​​kaikentyyppiselle adenokarsinoomalle:

 1. Punasolujen määrä veressä vähenee, imusolmukkeet lisääntyvät
 2. Henkilö tuntee epämukavuutta ja kipua paikassa, jossa kasvain on paikallistettu
 3. Painonpudotus on jyrkkä
 4. Uni on häiriintynyt, usein väsymys ilmenee ilman syytä
 5. Kehon lämpötila muuttuu epävakaaksi.

Harkitse tietyntyyppisten onkologioiden oireita:

 • Useimmiten rauhasisyöpä vaikuttaa eturauhanen. Tässä tapauksessa kipua havaitaan alavatsassa, peräaukon, sappirakon alueella; virtsaamisesta tulee yleisempiä.
 • Virtsarakon syöpä ilmenee kyvyttömyydellä käydä wc: ssä, kipussa, veren epäpuhtauden esiintymisessä virtsaan. Lanne ja häpyalue alkavat satuttaa, jalat turpoavat heikentyneen imunesteen vuoksi.
 • Munuaisten adenokarsinooman kehittyessä elimen koko kasvaa. Selän alaosa on kipua, käymälään mennessä havaitaan virtsaa ja verta.
 • Suolistosyövän ensimmäinen huolestuttava kutsu on ruoansulatuskanavan rikkomus - usein ripulia, ummetusta, epämukavuutta syömisen jälkeen ja oksentelua. Myöhemmissä vaiheissa lima- ja veren epäpuhtaudet ulosteissa havaitaan..
 • Ruokatorven syöpään viittaavat nielemishäiriöt, dysfagia ja odnophagia, runsas syljeneritys.
 • Haiman kasvain aiheuttaa vatsakipuja, ruokahaluttomuutta, oksentelua ja ripulia.
 • Rauhasvaltimo maksasyövän oireita ovat epigastrinen kipu, pahoinvointi ja oksentelu sekä anemia. Maksan koko kasvaa. Iho muuttuu keltaiseksi, nenäverenvuodot voivat olla yleisiä.

Munasarjojen adenokarsinooma ilmenee kuukautiskierron rikkomuksena, kipu nielun alueella, joka voimistuu sukupuolen aikana. Pahoinvointia, oksentelua, yleistä pahoinvointia voidaan havaita. Oireet ovat samanlaisia ​​kuin kohdun syöpä, jälkimmäiselle on ominaista verenvuoto syklin keskellä ja raskaat ajanjaksot.

Nielemisvaikeudet, hengenahdistus, äänen muutokset viittaavat kilpirauhasen kasvaimeen. Niska on muodoltaan epämuodostunut alueella..

Diagnostiset ja hoitomenetelmät

Onkologit diagnosoivat syövän seuraavia menetelmiä:

 • Biomateriaalin laboratorioanalyysi. Verikokeen avulla voit seurata valkosolujen määrän nousua ja selvittää, onko kehossa kasvainmerkkiä - syöpäpotilaiden vapautuneita aineita. Ulosteet ja virtsa tarkistetaan verimerkkien varalta. Solurakenne ja tuumorimarkerit arvioidaan biopsialla..
 • Läpivalaisu. Tällä menetelmällä määritetään kasvaimen koko ja muoto, lokalisointi ja etäpesäkkeiden esiintyminen..
 • tähystys Elinten sisäinen tutkimus mahdollistaa tarkan diagnoosin..
 • Ultraääni Sen avulla voit havaita levinneisyyslähteen ja elinten vaurioitumisen asteen, diagnosoida imusolmukkeiden määrän lisääntymisen.
 • Tomografia. Tomografiaa käyttämällä lääkärit selvittävät sairaiden alueiden kokoonpanon, etäpesäkkeiden suunnan ja rappeutumisen luonteen.

Näiden toimenpiteiden jälkeen tarkka diagnoosi määritetään ja hoito määrätään. Suotuisimmat tulokset saavutetaan yhdistämällä kirurginen hoito, radio- ja kemoterapia. Leikkauksen aikana, kasvaimen ohella, sen vieressä olevat terveet kudokset leikataan pois. Tämä on välttämätöntä, jotta syöpäsolut eivät ala kasvuaan uudella voimalla eikä aiheuta uusiutumista.

Sädehoitoa käytetään vähentämään kipua leikkauksen jälkeen. Kemoterapia edeltää leikkausta, ja se määrätään sen jälkeen..

Toksiinilla ja myrkkyillä on haitallista vaikutusta tuumoriin, estäen solujen jakautumista - negatiiviset vaikutukset potilaan kehoon ovat kuitenkin minimaaliset. Syövän viimeisissä vaiheissa, kun kirurginen hoito ei ole mahdollista, kemoterapiaa käytetään itsenäisenä toimenpiteenä. Riippuu siitä, kuinka kauan potilas elää..

Hoidon tehokkuus riippuu suuresti siitä, minkä tyyppiset solut vallitsevat kasvaimessa. Erittäin erilaistuneet kasvaimet ovat melko onnistuneesti hoidettavissa, potilaan eloonjäämisaste on 90%. Kohtalaisen erilainen tyyppi varhaisella havainnoinnilla antaa toivoa 50%: n potilaiden elämästä. Ihmiset, joilla on heikkolaatuisia ja erilaistumattomia kasvaimia, eivät tilastojen mukaan elää pitkään; eloonjäämisaste leikkauksen jälkeen on 10–15%.

Keuhkojen adenokarsinooma

Keuhkosyöpälajikkeista johtava asema on adenokarsinooma. Tilastojen mukaan tämäntyyppinen rauhasisyöpä vaikuttaa useimmiten naisiin ja sijaitsee keuhkojen reunalla.

Tärkeimmät syyt, jotka vaativat adenokarsinoomaa, ovat:

 • tupakointi;
 • alkoholismi;
 • epäsuotuisa ilmapiiri;
 • työskennellä yrityksissä, joilla on korkea kemikaalien hengittämisen riski;
 • perinnöllisyys;
 • hoitamattomat krooniset prosessit keuhkoissa jne..

Kaikkien edellä mainittujen lisäksi on syytä huomata ikäkerroin, koska suurimmassa osassa tapauksia adenokarsinoomapotilaat ovat yli 60-vuotiaita.

Adenokarsinooman tyypit

Kliinisistä oireista, eloonjäämisprosentista ja sairauden etenemisestä riippuen adenokarsinooma jaetaan seuraaviin tyyppeihin:

 • limakalvojen keuhkojen adenokarsinooma;
 • perifeerinen keuhkojen adenokarsinooma;
 • keuhkosyövän adenokarsinooma;
 • matala-asteinen keuhkojen adenokarsinooma;
 • voimakkaasti erilaistunut keuhkojen adenokarsinooma;
 • kohtalaisen erilaistunut keuhkojen adenokarsinooma.

Kummassakin sairaustyypissä kuvaamme menetelmiä keuhkojen adenokarsinooman hoitamiseksi sen erilaisissa oireissa..

Keuhkosyövän adenokarsinooma

Adenokarsinooma on keuhkosyövän muoto, jota esiintyy useimmissa tapauksissa syövän havaitsemisessa. Lajeista riippumatta, adenokarsinooman neljä vaihetta erotetaan toisistaan:

 • Vaihe 1 - tässä vaiheessa kasvaimen koko on enintään 3 senttimetriä, etäpesäkkeet puuttuvat kokonaan ja henkilö voi kokea vain lievän väsymyksen. Jos kasvain havaitaan tässä vaiheessa, eloonjäämisaste on 99%;
 • Vaihe 2 - kasvaimen koko ei ylitä 6 senttimetriä, voidaan havaita metastaaseja, jotka leviävät yksinomaan läheisiin kudoksiin ja imusolmukkeisiin. Selviytymisaste on edelleen korkea ja vaihtelee 70-90%;
 • 3. vaihe - tässä vaiheessa potilaan tila huononee jyrkästi, yskä ilmaantuu suurella määrällä ysköstä. Kasvaimen kohdalla se lisää aktiivisesti ja etäpesäkkeet leviävät kaukaisiin elimiin. Kolmannessa vaiheessa, adenokarsinooman tyypistä riippuen, eloonjäämisaste lasketaan 20-35%: iin;
 • 4. vaihe - kasvaimen koko tässä vaiheessa on jo niin suuri, että ne ylittävät yhden keuhkon rajat ja ulottuvat toiseen. Metastaaseja havaitaan etäisissä imusolmukkeissa ja verenvirtaus voi levitä jopa aivoihin. Kasvaintyypistä riippuen eloonjäämisaste vaihtelee 1-5%.

Matala-asteinen keuhkojen adenokarsinooma

Tämä on yksi epäsuotuisimmista keuhkosyövän muodoista, joka kehittyy paljon nopeammin kuin muut tyypit ja johon metastaasit jo liittyvät alkuvaiheessa. Tuumorisolujen rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi lääkäreiden on erittäin vaikea määrittää kasvaimen rajat, mikä myös tekee hoidosta erittäin vaikeaa.

hoito

Jos havaitaan tämän tyyppinen syöpäprosessi, annetaan suotuisa tulos, jos hoito aloitetaan ajoissa. Tuumorista pääsemiseksi he turvautuvat monimutkaiseen hoitoon, toisin sanoen, kasvain poistetaan ensin kirurgisella menetelmällä, jonka jälkeen potilaalle määrätään kemoterapiakurssi, jonka tulisi varmistaa pitkäaikainen remissio. Lisäksi sädehoito voidaan suorittaa ennen leikkausta, mikä mahdollistaa kasvaimen rajojen vähentämisen..

Tämän keuhkosyövän muodon ennenaikainen selviytyminen varhaisvaiheissa on 40-45%, juoksevilla prosesseilla lopputulos on aina kohtalokas. Pääsyy tähän tilastoon on tämän prosessin oireeton luonne. Matalan asteen adenokarsinooman havaitseminen varhaisessa vaiheessa on erittäin vaikeaa..

Erittäin erilaistunut keuhkojen adenokarsinooma

Tämän tyyppisen syövän solut ovat rakenteeltaan hyvin samanlaisia ​​kuin terveen keuhkon solut. Erittäin erilaistuneeseen adenokarsinoomaan liittyy suuri limatuotanto, mikä on tärkein oire. Tämän tyyppisen syövän pääominaisuus on erittäin hidas metastaasien kasvu ja myöhäinen muodostuminen, mikä helpottaa suuresti hoitoprosessia..

hoito

Hoito riippuu täysin siitä, missä vaiheessa tauti havaittiin. Useimmiten vaaditaan integroitu lähestymistapa, mukaan lukien tuumorin poisto ja sitä seuraava kemoterapia, joka vapauttaa jäljellä olevat solut.

Tämän tyyppisen syövän ennuste on paljon suotuisampi:

 • ensimmäisessä vaiheessa - 86–98% potilaista toipuu;
 • 2. vaiheessa - 70 - 71%;
 • 3. vaiheessa - 35%;
 • 4. vaiheessa - 5%.

Kohtalaisen erilaistunut keuhkojen adenokarsinooma

Yleisin adenokarsinooman tyyppi, jota esiintyy noin 40%: lla tapauksista. Tauti on melkein oireeton, ja ensimmäinen merkki taudista on melko runsaan ysköksen jakautuminen..

hoito

Tässä tilanteessa on lähes mahdotonta tehdä ilman kirurgista interventiota. Jos leikkaus on monimutkainen tai jostain syystä vasta-aiheinen, kirurginen toimenpide korvataan sädehoidolla yhdessä kemoterapian kanssa. Tämän tyyppisen syöpäennuste on erittäin epäsuotuisa ja sen osuus on vain 10%, toisin sanoen vain 10 sadasta ihmistä selviää 10 vuoden kuluessa diagnoosista..

Limainen keuhkojen adenokarsinooma

Hyvin harvinainen syöpätyyppi on lievä. Se on kasvain, jolla ei ole selkeitä rajoja, ja siihen sisältyy valtava määrä kystisiä muodostelmia, jotka on täytetty viskoosisella lima - mucinilla. Itse kasvaimessa on vaaleanharmaa väri..

hoito

On syytä huomata, että limakalvojen adenokarsinooma on erittäin immuuni säteilylle. Tärkein hoitomenetelmä on kirurginen interventio, jota seuraa kemoterapia. Tämän diagnoosin eloonjäämisaste vaihtelee välillä 40 - 69%.

Perifeerinen keuhkojen adenokarsinooma

Tämäntyyppinen adenokarsinooma ei välttämättä ilmene pitkään aikaan. On myös tärkeää huomata, että perifeerinen adenokarsinooma hajoaa usein useisiin kasvaimiin. Ensimmäiset oireet ilmenevät, kun syöpäprosessi on jo kulkenut keuhkoputkiin. Ensinnäkin potilaan tulee olla valppaana hengenahdistus, väsymys ja heikkous. Yskä ja ysköksen vuotaminen ovat viimeisen vaiheen oireita..

hoito

Tällä hetkellä ei ole löydetty vaihtoehtoja keuhkosyövän leikkaukseen. Kirurgisen toimenpiteen lisäksi asiantuntijat käyttävät kemoterapiaa, ja positiivisen vaikutuksen saavuttamiseksi se voi kestää vähintään 6 kurssia. Ennuste: tuumorin täydellinen resorptiota ja toipuminen tapahtuu vain 10-30%.

Keuhkojen adenokarsinooma metastaasien kanssa

Metastaasien muodostuminen alkaa taudin toisesta vaiheesta ja sillä on seuraavat kehitysvaiheet:

 • toinen vaihe - etäpesäkkeet tunkeutuvat imusolmukkeisiin;
 • kolmas vaihe - kasvain miehittää koko keuhkohelman, etäpesäkkeitä on jo läsnä imusolmukkeissa;
 • neljäs vaihe - kasvain siirtyy toiseen keuhkoon, ja etäpesäkkeet imusolmukkeista siirtyvät lähimpään elimeen, mukaan lukien uudet kasvaimet, joita voi löytyä myös aivoista.

Metastaasien muodostuessa ei voida luottaa pelkästään leikkaukseen, koska metastaasit voivat joissain tapauksissa olla liian lähellä elintärkeitä elimiä, mikä tekee kirurgisesta interventiosta mahdotonta. Valitettavasti etäpesäkkeiden muodostumisen myötä eloonjäämisennuste heikkenee merkittävästi ja on 25-30%.

Kemoterapia keuhkojen adenokarsinooman hoidossa

Adenokarsinooman vaiheissa 1 ja 2 kemoterapia on melko tehokas hoitomenetelmä, joka antaa riittävän korkeat eloonjäämisprosentit. Lisäksi potilaalle voidaan määrätä kemoterapiaa leikkauksen jälkeen. Tämä tehdään niin, että kasvaimen poistamisen jälkeen jäljelle jäävät syöpäsolut eivät aloita uutta jakautumisprosessia.

Kemoterapia tapahtuu useissa vaiheissa:

 • muutaman päivän sisällä potilaalle injektoidaan tiputtajan kautta lääke, joka tuhoaa syöpäsolut. Koska lääkkeellä on melko aggressiivinen vaikutus ja se tuhoaa paitsi vaurioituneet, mutta myös varsin terveet solut, tässä vaiheessa hiusten menetys, kulmakarvat ja ripset voivat alkaa;
 • kuntoutusaika. Tämä vaihe vie erittäin pitkän ajan. Tässä vaiheessa potilaalla voi olla vaikea heikkous, pahoinvointi ja pahoinvointi. Potilaalle annetaan vitamiineja, ja ravitsemussuunnitelmaa muutetaan kokonaan.

Tärkein edellytys adenokarsinooman onnistuneelle hoidolle on terveyden huolellinen seuranta ja oikea-aikainen tutkimus. Lisäksi on erittäin tärkeää ylläpitää terveellistä elämäntapaa ja luopua huonoista tavoista, etenkin tupakoinnista. Älä unohda, että hoidon varhaisessa vaiheessa havaittu adenokarsinooma hoidetaan onnistuneesti.

Matala-asteinen, korkea-asteinen ja kohtalaisesti eriytetty adenokarsinooma

Yksi yleisimmistä syöpätyypeistä, mutta jota ei vielä täysin ymmärretä, on adenokarsinooma. Monilla ihmisillä on käsitys siitä, mikä on syöpä tai pahanlaatuinen kasvain, mutta kun lääkäri diagnosoi adenokarsinooman, henkilöllä on monia kysymyksiä: millainen syöpä se on, miten sitä hoidetaan ja mitkä ovat ennusteet. Yritämme vastata kaikkiin näihin kysymyksiin tässä artikkelissa..

Adenokarsinooma: mikä se on?

Ihmiskeho on suunniteltu siten, että koordinoidun työskentelynsä ansiosta vanhat solut kuolevat ja poistuvat kehosta, uusia soluja muodostuu solujakautumisen avulla. Mutta useista syistä tämä kehon prosessi on häiriintynyt. Muun tyyppiset solut muodostavat tai olemassa olevat solut mutatoituvat. Tällaiset solut käyttäytyvät eri tavalla kuin normaalit solut. Ne lisääntyvät nopeasti, leviävät läheisiin elimiin, imevät paljon energiaa, tuottavat valtavan määrän toksiineja, joita elimistö ei pysty poistamaan oikeassa määrin. Tällaisia ​​soluja kutsutaan syöpäsoluiksi..

Adenokarsinooman erikoisuus on, että sitä voi esiintyä missä tahansa ihmisen kehossa, missä jopa pieniä määriä rauhasoluja on. Joten, maha-suolikanavan, hengityksen ja eritysjärjestelmän elimet on vuorattu rauhasepiteelillä. Lisäksi maksan parenyyma, munuaiset koostuvat myös tämän tyyppisistä soluista. Hikirauhaset ovat rauhasoluja, ja siksi ne sisältyvät ihoon. Koska aivoissa, verisuonissa ja sidekudoksissa ei ole käytännössä rauhasoluja, adenokarsinoomaa ei käytännössä muodostu näissä elimissä.

Israelin johtavat klinikat

Joten, tiivistäen yllä mainitut, voimme sanoa, että adenokarsinooma tai rauhasisyöpä on pahanlaatuinen kasvain, joka muodostuu rauhasepiteelin soluista. Tämän tyyppistä syöpää kutsutaan myös liman muodostavaksi adenokarsinoomiksi..

syyt

Kukaan tutkija ei voi sanoa tarkalleen, mikä aiheuttaa syöpää, mukaan lukien adenokarsinooman. Tilastotietojen ja lääketieteellisten havaintojen mukaan on kuitenkin löydetty joukko syitä, jotka voivat provosoida taudin. Luokittelemme nämä syyt yleisiksi ja erityisiksi.

Yleisiä syitä ovat seuraavat tekijät:

 1. sellaisten tulehduksellisten prosessien läsnäolo kehossa, joita ei parannettu ajoissa, sekä endokriinisten rauhasten stagnaatio, joka voi johtua myös tulehduksesta;
 2. syömishäiriöt, tiukat ruokavaliot tai päinvastoin, rasvaisten, paistettujen, mausteisten ruokien liiallinen käyttö;
 3. Jos perheen joku on saanut tämän tyyppisen syövän, on mahdollista, että jälkeläiset perivät sen;
 4. kehossa olevien kroonisten sairauksien läsnäollessa immuunijärjestelmä on häiriintynyt, mikä voi johtaa syöpäsolujen muodostumiseen;
 5. ammatinsa vuoksi henkilö voi altistua röntgensäteilylle tai pakottaa joutumaan kosketukseen vaarallisten kemikaalien kanssa työpaikalla, jotka suurina annoksina nautittuina voivat johtaa syöpään. Siksi on erittäin tärkeää noudattaa kaikkia suojatoimenpiteitä, jotka on annettu heidän kanssaan työskentelyn ohjeissa;
 6. alkoholin, tupakan väärinkäyttö, etenkin monien vuosien ajan, voi aiheuttaa adenokarsinooman muodostumisen, koska ne tuhoavat ruuansulatuskanavan limakalvon ja aiheuttavat myös koko organismin intoksikaation;
 7. ihmisen papilloomaviruksen esiintyminen on täynnä syöpäsolujen muodostumista rauhasepiteeliin.

Mieti erityisiä syitä elimille, joissa adenokarsinooma useimmiten muodostuu:

 1. suolistossa adenokarsinooman muodostuminen voi johtua ummetuksesta, polyyppien läsnäolosta, koliitista ja muista häiriöistä;
 2. ruokatorvessa muodostuu useimmiten adenokarsinooma johtuen kuuman ruoan väärinkäytöksistä ihmisille. Syy voi myös olla mekaaniset vammat, huonosti pureskelut ruuat;
 3. Eri tyyppiset siirretyt hepatiitit, tartuntataudit, eivät jää huomaamatta ja johtavat usein adenokarsinooman muodostumiseen maksassa;
 4. ei täysin parantunut pyelonefriitti, glomerulonefriitti, voi provosoida adenokarsinooman muodostumisen;
 5. tarttuvien tautien, kuten kystiitin tai leukoplakian esiintyminen voi aiheuttaa virtsarakon adenokarsinooman.

oireet

Hyvin usein syöpä kehitysvaiheessa ei ilmene. Adenokarsinooma ei ole poikkeus. Lääketieteellisessä käytännössä tauti havaitaan alkuvaiheessa sattumalta, kun potilas tulee tutkittavaksi aivan toisesta syystä..

Taudin etenemisen myötä kasvavasta tuumorista tulee konkreettinen ja kivulias. Imusolmukkeiden koko kasvaa.

Kolmannelle kehitysvaiheelle on ominaista kasvaimen leviäminen muihin elimiin - etäpesäkkeet ja se ilmenee seuraavasti:

 • kipeyttävät tai kouristuvat kiput vatsassa;
 • ulostamiseen liittyy kipua;
 • henkilöä ajoittain kiusaa ripuli, sitten ummetus. Ilmavaivat muuttuvat pysyviksi;
 • mies laihduttaa. Ruokahalua ei käytännössä ole;
 • kehon lämpötila voi nousta subfebriilin indikaattoreista erittäin korkeaan;
 • ulosteessa voit havaita veren epäpuhtaudet ja jopa mätä;
 • henkilö kärsii pahoinvoinnista, jota seuraa oksentelu jokaisen aterian jälkeen.

Jos tarkastelemme adenokarsinoomaa sen sijainnista riippuen, se ilmenee eri tavoin. Monet yllä olevista oireista seuraavat suoliston adenokarsinoomaa. Harkitse sen muita tyyppejä:

 • Jos ruokatorveen on muodostunut adenokarsinooma, henkilöllä on nielemisvaikeuksia. Lääketieteessä tätä tilaa kutsutaan dysfagiaksi ja odnofagiaksi - jos nielemiseen liittyy kipua. Kasvavan kasvaimen takia ruokatorve kapenee aiheuttaen liiallista syljeneritystä;
 • maksan adenokarsinooma ilmenee useimmiten oikean vatsan kipuna. Kasvavan kasvaimen vuoksi sapen ulosvirtaus on häiriintynyt, minkä vuoksi potilaan iho saa kellertävän sävyn. Silmäproteiini muuttuu keltaiseksi. Vatsaan voi muodostua nestettä. Tätä lääketieteen prosessia kutsutaan vesivatsaksi;
 • jos adenokarsinooma on paikallistettu munuaisissa, tutkimuksella voidaan havaita elimen koon lisääntyminen. Henkilö tuntee kipua lannerangasta. Virtsa sisältää verta. Lähes koko vartalo turpoaa;
 • virtsarakon adenokarsinoomaan liittyy myös kipua. Kipu tuntuu häpyalueella sekä alaselän alueella. Kasvaimen kasvun takia virtsan virtaus virtsakanavan kautta huononee. Tätä prosessia kutsutaan dysuriaksi. Jalkojen turvotusta havaitaan. Tämä johtuu imunesteen toimintahäiriöstä ja niiden ulosvirtauksesta.

Kun diagnoosi ei ollut niin kehittynyt, lääkärit eivät löytäneet selitystä sille, että adenokarsinooma kehittyi yhdessä tapauksessa nopeasti metastasoituneeksi, toisessa levisi hitaasti ja reagoi hyvin hoitoon. Lääkärit pystyivät selittämään tämän ilmiön vain mikroskooppisen tutkimuksen tuloksena. Tutkijat ymmärsivät, että syöpäsolut eroavat toisistaan ​​paitsi rakenteen, myös kasvunopeuden ja lisääntymisen suhteen. Juuri tämä solujen ominaisuus johti sairauden erilaiseen kulkuun. Asiantuntijat onnistui jakautumaan luokkiin ja tyyppeihin erilaisia ​​syöpäsoluja. Syöpäsolujen luokittelu antoi mahdolliseksi valita yksilöllinen hoito riippuen niiden lisääntymisen rakenteesta ja nopeudesta.

Adenokarsinooma (Adenocarcinoma) on peräisin epiteelistä, joka erittää tietyn elimen. Se voi olla hormoneja, entsyymejä, limaa. Näistä aineista koostuvista soluista on mahdollista määrittää, millä elimellä se erittyy. Jos syöpäsolut ovat samanlaisia ​​kuin erittyvän epiteelin solut, niin vastaavasti on selvää mistä kasvain on peräisin. Mutta on usein tapauksia, joissa syöpäsolut eroavat radikaalisti alkuperäisistä soluista. Tällaisissa tapauksissa syöpäkasvaimen alkuperän määrittäminen on erittäin vaikeaa. Juuri nämä syöpäsolujen piirteet, samankaltaisuus tai ero terveellisiin kudoksiin, tutkijat pystyivät tunnistamaan ja antoivat nimen "solujen erilaistumisaste". Pahanlaatuisen kasvaimen komponentin tällaisten piirteiden tunnistaminen tekee mahdolliseksi määrittää kypsyysasteen ja missä kehitysvaiheessa solut ovat.

Erottautumisasteen perusteella voidaan ennustaa sairauden käyttäytymistä. Mitä korkeampi tämä aste, sitä enemmän syöpäsolut ovat samankaltaisempia kuin alkuperäinen epiteeli. Siksi kasvain on kypsempi ja reagoi paremmin hoitoon. Jos erilaistumisaste on alhainen, soluja pidetään epäkypsinä. Tällaiset solut lisääntyvät nopeasti ja hallitsemattomasti, antaen siten impulssin kasvaimen nopealle kasvulle ja leviävät muihin elimiin.

Joten histologisten tietojen mukaan asiantuntijat erottavat kolmen tyyppisen adenokarsinooman kypsyyden:

 1. erittäin erilaistunut adenokarsinooma, kun sairastuneet solut ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia ​​kuin terveen rauhasepiteelin solut. Patologiset solut eroavat terveistä soluista vain suhteellisen suurissa ytimissä ja nopeamman lisääntymisen suhteen;
 2. kohtalaisesti erilaistunut adenokarsinooma on välimuoto voimakkaasti erilaistuneiden kudosten ja vähän erilaistuneiden välillä. Näillä soluilla on selvempi ero. Niiden koko ja muoto eroavat kypsistä soluista. Ytimessä on epänormaalia mitoosia. Kasvain voi sisältää sekä solut, jotka ovat rakenteeltaan samanlaisia ​​kuin terveet kudokset, ja solut, joiden rakenteessa on jo muodonmuutos;
 3. matala-asteista adenokarsinoomaa pidetään vaarallisimpana ja vaikeimmin hoidettavana pahanlaatuisen kasvaimen tyyppinä. Tämän tyyppiset solut eroavat huomattavasti terveistä rauhaskudoksista, moninkertaistuvat nopeasti ja hallitsemattomasti ja pääsevät veren ja imusolmujen kautta muihin elimiin aiheuttaen siten etäpesäkkeiden muodostumisen. Nopeasti lisääntyvät patogeeniset solut vaativat suuria energiakustannuksia ja emittoivat suuren määrän hajoamistuotteita. Tämä aiheuttaa nopean painonpudotuksen ja ruokahaluttomuuden potilaassa..

Solutasolla tapahtuvan luokituksen lisäksi asiantuntijat luokittelevat adenokarsinooman muodostumispaikan mukaan:

 • limakalvojen adenokarsinooma on harvinainen. Se lokalisoituu useimmiten endometriumissa. Kystisoluista koostuva kasvain erittää limaa. Tätä limaa kutsutaan muciniksi. Se pystyy leviämään kehossa ja metastasoitumaan nopeasti;
 • acinaarinen adenokarsinooma vaikuttaa eturauhanen. Neste kertyy itsensä sisälle, joka erittyy kanavien kautta ja leviää nopeasti, tartuttaen muihin elimiin. Acinaarin lisäksi on myös muita eturauhasen adenokarsinooman tyyppejä - ei-invasiivinen kanavan adenokarsinooma, cribrotic, akne, monisyklinen, uroteelinen adenokarsinooma;
 • adenokarsinooman papillaarinen ulkonäkö vaikuttaa useimmiten kilpirauhanen, munasarjoihin ja munuaisiin. Lisärakkuloita muodostuu rauhaskudokseen. Niiden koko kasvaa nopeasti ja niiden rakenne on erilainen;
 • kirkas solujen adenokarsinooma on harvinainen lääketieteellisessä käytännössä, mutta se on aggressiivisin rauhasisyövän tyyppi. Useimmiten naiset kärsivät siitä. Se on paikallistettu urogenitaalisissa elimissä. Tutkimusten mukaan selkeä solutyyppinen adenokarsinooma näyttää polyypeiltä. Voi tuottaa myös mucinia. Kasvain koostuu putkimaisista kystisistä, papillaarisista tai kiinteistä soluista erilaisissa yhdistelmissä;
 • suoliston adenokarsinooma (putkimainen adenokarsinooma) on vaarallinen ja ohimenevä rauhasisyövän tyyppi. Kasvain kasvaa suolen kaikissa osissa ja leviää edelleen alueellisten imusolmukkeiden läpi. Useimmiten tämäntyyppinen syöpä periytyy;
 • ruokatorven adenokarsinooma on peräisin epiteelin kannesta. Useimmiten miehet kärsivät siitä huonojen tapojen väärinkäytöstä. Tämän lokalisaation adenokarsinooma on hyvin hoidettavissa;
 • maksan adenokarsinooma syntyy sappikanavien kudoksista. Se voi muodostua sekä itse elimessä että metastaasien kautta muista elimistä;
 • munuaisten adenokarsinooma on seuraus tulehduksellisista sairauksista (pyelonefriitti, glomerulonefriitti jne.). Se muodostuu munuaisten tubulaarien epiteelistä. Metastaasit voivat vaikuttaa imusolmukkeisiin, maksaan ja päästä aivoihin;
 • mahalaukun adenokarsinooma muodostuu myös elimen rauhasoluista. 90%: lla tapauksista mahalaukun syöpä on suoliston tai diffuusi adenokarsinooma. Ensimmäinen tyyppi on yleisempi ja esiintyy pääasiassa miehillä, kun taas toinen - naisilla ja yli 50-vuotiailla. Sairauden alkuvaiheessa ei ilmene millään tavalla, seuraavassa henkilössä kipua kiusaa. Ruokahalun puute. Tilastojen mukaan mahalaukun adenokarsinooman jälkeen mahan krikoidisyöpä on toisella sijalla.

Tämä ei ole koko luettelo mahdollisesta adenokarsinooman muodostumisesta eri elimissä. Jokainen elin, joka sisältää rauhaskudosta ja tuottaa tiettyjä hormoneja, olivatpa se sitten keuhkoja (adenogeeninen syöpä), haima, sylki (adenosystinen adenokarsinooma), kilpirauhasen, rintarauhasten, vatsa, kohtu (endometrioidi, adenosquamous karsinooma), munasarjat (seroosinen karsinooma) lisämunuaiset ja jopa silmät (meibomian adenokarsinooma) ja nenäontelo (sinonasaalinen adenokarsinooma) voivat olla alttiita tälle taudille.

diagnostiikka

Yleensä diagnoosin jälkeen lääkärit antavat potilaalle tai hänen sukulaisilleen tekstin johtopäätöksineen. Henkilön, jolla ei ole lääketieteellistä koulutusta, on vaikea ymmärtää näitä salattuja tietoja. Yritetään selvittää niiden merkitykset.

Lopuksi voidaan todeta, että tuumorin sijainnin lisäksi on ilmoitettava erilaistumisaste. Ne on merkitty lyhenteillä G1, G2, G3, G4. Uskotaan, että mitä alempi G, sitä korkeampi syöpäsolujen kypsyysaste. Siten:

 • G1 - voimakkaasti erilaistunut adenokarsinooma;
 • G2 - kohtalaisesti eriytetty;
 • G3 - heikkolaatuinen;
 • G4 - erittelemätön.